Informare/declaratie consimtamant pentru rezervarea/cumpararea serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal

ASPECTE IMPORTANTE

OLTEXTUR SRL este o persoană juridică română, care are ca obiect principal de activitate – organizarea pachetelor de servicii de călătorie, excursiilor, evenimentelor etc. care sunt ofertate și comercializate prin intermediul punctelor sale de lucru, respectiv rezervarea, intermedierea și vânzarea serviciilor de călătorie, excursii, transport și cazare, cu ridicata sau cu amănuntul, către publicul larg și/sau clienților comerciali.
OLTEXTUR SRL are sediul social în Slatina, Str Independentei, bl T3, parter, jud Olt, cod poștal 23008, telefon 0249 411 411, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt, sub nr. J28/277/1992, având cod fiscal RO1540130, reprezentată legal de dl. Nicolae Durla – Director General.

OLTEXTUR SRL respectă confidențialitatea tuturor clienților săi și va trata/prelucra datele personale cu mare atenție, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată.

OLTEXTUR SRL prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în funcție de opțiunea exprimată prin prezentul document.

OLTEXTUR SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar în vederea îndeplinirii scopului mai jos menționat.

Ce date cu caracter personal prelucrează OLTEXTUR SRL?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, arhivarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

În contextul promovării, rezervării, intermedierii, ofertării și comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale, servicii de agrement sau călătorii de afaceri de către OLTEXTUR SRL, și al menținerii/dezvoltării raporturilor comerciale/contractuale cu dumneavoastră, vă putem solicita anumite date cu caracter personal: nume, adresa email, telefon, varste copii, adresa fizica, alte detalii din documentele de identitate.

În acest sens, OLTEXTUR SRL poate prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, CNP, adresa, numele altor pasageri din rezervare, vârstă minori, telefon, e-mail.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele vizate, ale căror date pot fi prelucrate de către OLTEXTUR SRL, exclusiv în scopul mai jos menționat sunteți dumneavoastră, în calitate de călători/turiști/beneficiari ai serviciilor de călătorie sau turistice, reprezentanți/împuterniciți/persoane de contact de afaceri (parteneri de afaceri sau contractuali, etc.) din cadrul companiilor sau instituțiilor/autorităților publice.

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?
Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următorul scop:
  • Rezervarea, intermedierea, ofertarea și/sau comercializarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale, servicii de agrement sau călătorii de afaceri;
  • Reclamă, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare servicii, promovare evenimente și manifestări culturale/sportive sau de altă natură, desfășurare campanii promoționale, concursuri, loterii publicitare, fidelizare, transmitere newsletter (buletine informative), efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile OLTEXTUR SRL, inclusiv cele dezvoltate împreuna cu un partener OLTEXTUR SRL, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice;
Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoțional (marketing)

Prelucrarea datelor personale furnizate de dumneavoastră (adresa de e-mail, nr. telefon) se va efectua de OLTEXTUR SRL, in scop de marketing,doar cu consimțământul dvs. expres, neechivoc, liber, informat și anterior exprimat, cu respectarea drepturilor dvs. stabilite prin lege și specificate în prezentul document.
Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor putea fi folosite în scop promoțional (marketing) și pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai OLTEXTUR SRL, cu respectarea drepturilor dumneavoastră.
Dumneavoastră vă puteți exercita opțiunea în privința unei asemenea prelucrări prin selectarea/bifarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.
Indiferent de situație, în cazul în care veți dori la un moment dat, încetarea prelucrării de către OLTEXTUR SRL a datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți solicita oricând încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră.
Totodată, vă puteți dezabona oricând, folosind butonul "Dezabonare" sau „Unsubscribe”, dacă veți dori să nu mai primiți newslettere sau materiale informative din partea OLTEXTUR SRL.

OLTEXTUR SRL va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți (cu excepția tur-operatorilor, unităților de cazare, transportatorilor, altor persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimentelor culturale, serviciilor de agrement sau călătorii de afaceri rezervate sau achiziționate de dumneavoastră, respectiv partenerilor OLTEXTUR SRL de afaceri, în cazul în care fără partajarea datelor, dumneavoastră nu ați putea beneficia de toate aceste servicii menționate mai sus) fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.
Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor înseamnă orice persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele dvs. cu caracter personal, precum cele precizate mai jos, dar fără a se limita la: tur-operatori, unități de cazare, transportatori, alte persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, a altor servicii turistice, desfășurarea evenimentelor culturale, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri, autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, politie, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri întemeiate și expres formulate), etc.
Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de către OLTEXTUR SRL și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document.

Datele Dvs pot fi transmise in Spatiul Economic European (toate statele membre se supun aceluiasi regulament de protectie a datelor cu caracter personal) sau in tari din afara SEE (daca destinatia Dvs o impune), pe baza:

  • adecvarii (acorduri incheiate intre SEE si diverse state): Andorra, Argentina, Canada, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey, Noua Zeelanda, Elvetia, SUA, Uruguay
  • clauze contractuale ad-hoc: ne asiguram prin contract si clauze de confidentialitate ca datele personale sunt prelucrate conform Regulamentului de catre furnizorii de servicii turistice, chiar daca acestia nu fac parte din Spatiul Economic European.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menționat, OLTEXTUR SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților OLTEXTUR SRL, pana în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit al dvs., va exercita dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației în care OLTEXTUR SRL prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit nu va exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către OLTEXTUR SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne OLTEXTUR SRL și/sau vor fi distruse.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

În relația cu OLTEXTUR SRL, dumneavoastră beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

Iată pe scurt care sunt drepturile pe care le aveți:

Dreptul de a fi informat înseamnă că aveți dreptul de a fi informat cu privire la modul în care datele dvs. sunt prelucrate și motivul prelucrării.
Dreptul de acces înseamnă ca aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a va opune prelucrării în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.
Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care OLTEXTUR SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsura semnificativă. Prevederile menționate nu se aplică în cazul în care decizia:

  • este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizata și un operator de date;
  • este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, masuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
  • are la baza consimțământul explicit al persoanei vizate.

În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, OLTEXTUR SRL poate:

  • - fie să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării, sau pentru luarea masurilor solicitate;
  • - fie să refuze să dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

Cum va puteți exercita drepturile dumneavoastră?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteți adresa Specialistului în protecția datelor cu caracter personal din cadrul OLTEXTUR SRL cu o cerere scrisa, datată și semnată, la adresa de e-mail: dpo@oltextur.ro sau la următoarea adresă de corespondență: OLTEXTUR SRL, Bucuresti, Bd. Nicolae balcescu, nr 35, parter, ap 1, Sector 1.

Prin completarea și semnarea prezentului document, dumneavoastră confirmați că ați citit, ați fost informat/ă corect, complet, precis, ați luat la cunoștința, înțelegeți pe deplin și sunteți de acord cu:
- faptul că prelucrarea de date cu caracter personal, astfel cum este specificată în legislația în vigoare și în prezentul document va fi efectuată în scopul rezervării, intermedierii, ofertării și/sau comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, desfășurării evenimentelor culturale, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri; reclama, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare servicii, promovare evenimente și manifestări culturale/sportive sau de altă natură, desfășurare campanii promoționale, concursuri, loterii publicitare, fidelizare, transmitere newsletter (buletine informative), efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile OLTEXTUR SRL, inclusiv cele dezvoltate împreuna cu un partener OLTEXTUR SRL, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice, în baza consimțământului manifestat de dumneavoastră, în mod expres, neechivoc, liber și informat;
- faptul că OLTEXTUR SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar scopului menționat în prezentul document, cu respectarea masurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

Prin completarea și semnarea prezentului document, dumneavoastră confirmați că ați citit, ați fost informat/ă corect, complet, precis, ați luat la cunoștința și înțelegeți pe deplin drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

Program

Luni-Vineri 10:00 - 18:00

Slatina - 0249 411 411

Luni-Vineri 10:00 - 18:00

Bucuresti - 021 210 30 18

Luni-Vineri 10:00 - 18:00

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor. În cazul în care alegeți să continuați să utilizați website-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.