CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII DE CALATORIE

Partile contractante

Societatea Comerciala OLTEXTUR SRL, cu sediul in Slatina, Str Independentei, bl T3, parter, jud. Olt, Cod Unic de Inregistrare RO1540130, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J28/277/1992, titulara a Licenta de turism nr. 1567, cu termen de valabilitate nelimitat, pentru Agentia OLTEXTUR, reprezentata prin Nicolae Durla, in calitate de Director General, denumita in continuare Agentia,

Si Turistul/Reprezentantul turistului ………………………………

au convenit la incheierea prezentului contract:

I. Obiectul contractului

1.1. Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice inscris în voucher, bilet de avion, alt inscris anexat prezentului contract si eliberarea documentelor de plată si calatorie.

Caracteristicile pachetului de calatorie:

……………………….

II. Incheierea contractului

2.1. Contractul se Incheie, dupa caz, In momentul semnarii lui de catre calator sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon sau mijloace electronice.

Pentru procesarea unei rezervari de servicii de calatorie, Organizatorul poate solicita un avans de pana la 50% din preţul pachetului sau plata integrala a contravalorii pachetului, în functie de data la care calatorul solicita serviciile. In cazul in care rezervarea nu se confirma, iar calatorul nu doreste alte optiuni disponibile, avansul achitat se restituie integral, in cel mult 3 zile lucratoare de la primirea neconfirmarii.

2.2. Contractul incetează de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii turistice inscris in documentele de calatorie.

III. Pretul contractului si modalitati de plata

3.1. Pretul contractului este de …………….. inclusiv toate taxele, comisioanele, tarifele si alte costuri suplimentare suportate de Agentie.

3.2. Modalitati de plata:

3.2.1. La încheierea contractului se percepe un avans sau, dupa caz, plata integrala a contravalorii pachetului de servicii turistice.

3.2.2. In cazul in care la incheierea contractului s-a perceput un avans, termenele scadente si sumele aferente sunt urmatoarele: ………………, iar scadenta ultimei diferente de plata este …………………

3.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua in valuta specificata in contract sau in RON la cursul BNR+2% din ziua emiterii facturii.

3.4. Contravaloarea serviciilor turistice interne se poate achita si cu tichete de vacanta. Plata serviciilor turistice se face respectand prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si anexelor acesteia. In cazul in care turistul renunta la pachetul de servicii turistice achizitionat cu tichete de vacanta, agentia ii poate oferi acestuia un pachet de servicii turistice la o valoare initiala minus penalizarile aferente sau mai mare celui achizitionat initial, cu plata diferentei de pret. Conform OUG 8/2009 in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii turistice de catre turist, agentia de turism nu poate restitui turistului tichetele de vacanta sau contravaloarea acestora in bani.

3.5. Pachetul de servicii turistice care poate fi achizitionat pe baza tichetelor de vacanta poate cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement, toate cu locul de desfasurare pe teritoriul Romaniei.

3.6. a) In cazul in care plata serviciilor se face prin virament sau depunere, in conturile bancare ale Agentiei, aceasta se poate face in conturile Agentiei deschise la Banca Transilvania:

Agentia Bucuresti:
RO46BTRLRONCRT0307547902 (lei); RO93BTRLEURCRT0307547902 (euro)

Agentia Slatina:
RO73BTRLRONCRT0307547901 (lei); RO23BTRLEURCRT0307547901 (euro)

b) la sediul agentiei, plata numerar (lei sau euro) sau plata cu cardul (lei sau euro).

IV. Drepturile si obligaţiile Agentiei

4.1. In cazul modificarii uneia dintre prevederile esentiale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse in pachet, datele de calatorie, modificarea categoriei unitatii de cazare, pretul etc. Agentia are obligatia de a informa calatorul cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii calatoriei.
In cazurile prevazute la pct. 4.3 lit. b) si c), informarea se va face in timp util pentru a permite calatorului sa decida inceperea calatoriei.

4.2. Agentia poate modifica pretul contractului in sensul majorarii sau micsorarii, după caz, aratand totodata modul de calcul al majorarilor sau micsorarilor de pret ale contractului si numai daca modificarea are loc ca urmare a schimbarilor legate de:
(a) pretul transportului de pasageri care rezulta din costul carburantilor sau al altor surse de energie;
(b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse în contract, impuse de parti terte care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de imbarcare sau debarcare in porturi si aeroporturi; sau
(c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.

Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in niciun caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii.

4.3. Agentia este raspunzatoare de executarea serviciilor de calatorie incluse in contractul privind pachetul de servicii de calatorie, indiferent daca aceste servicii urmeaza sa fie furnizate de organizator sau de un alt furnizor de servicii de calatorie, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza calatorului;
b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice), neindeplinirea grupului minim ca urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii. Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor împrejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice;
c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute în contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.

4.4. Agentia are obligatia sa furnizeze in scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu 3 zile înainte de data plecarii, urmatoarele informatii:
a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, după caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist in fiecare dintre mijloacele de transport incluse;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon, adresele de e-mail ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, in lipsa acestora, un număr de apel de urgenta care sa ii permita contactarea organizatorului si/sau a detailistului;
c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului;
d) obligatiile turistului prevazute la pct. 5.9, 5.10 şi 5.12.

4.5. Agentia acorda asistenta adecvata fara intarzieri nejustificate calatorului aflat in dificultate, in cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici organizatorul, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita, în special prin:
(a) furnizarea de informaţii corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autorităţile locale şi asistenţa consulară; şi
(b) acordarea de asistenţă călătorului în ceea ce priveşte efectuarea comunicărilor la distanţă şi sprijinirea acestuia în găsirea unor servicii de călătorie alternative.

Agentia are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenţă în cazul în care călătorul este cel care a provocat situaţia de dificultate în mod intenţionat sau din propria neglijenţă. Comisionul nu depăşeşte în niciun caz costurile efective suportate de Agentie.

4.6. Agentia este obligata să informeze persoana care transferă contractul (cedentul), în conformitate cu p. 5.1. din prezentul contract, cu privire la costurile efective ale transferului.

4.7. Atunci când o parte semnificativă din serviciile de călătorie nu poate fi executată astfel cum s-a convenit prin prezentul contract, Agentia oferă, fără costuri suplimentare pentru călător, servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract, inclusiv în cazul în care întoarcerea călătorului la locul de plecare nu este asigurată astfel cum s-a convenit.

4.8. În cazul în care serviciile alternative propuse au drept consecinţă un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în prezentul contract, Agentia acordă călătorului o reducere adecvată a preţului.
Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit prin prezentul contract sau reducerea de preţ acordată este inadecvată.

4.9. Dacă este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau călătorul respinge serviciile alternative propuse în conformitate cu p. 4.8 al doilea paragraf din prezentul contract, călătorul are dreptul, după caz, la reducerea preţului şi/sau la despăgubiri fără a rezilia contractul de servicii privind pachetul de călătorie.

4.10. Dacă pachetul include transportul de pasageri, Agentia asigură de asemenea, în cazurile menţionate la p. 4.8 şi 4.9 din prezentul contract, repatrierea călătorului cu transport echivalent fără întârzieri nejustificate şi fără costuri suplimentare pentru călător.

V. Drepturile şi obligaţiile calatorului

5.1. În cazul în care calatorul nu poate să participe la călătoria turistică independent de motivele care stau la baza imposibilităţii de participare, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 7 zile înaintea datei de plecare. În acest caz, între turistul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terţa persoană (cesionarul) şi agenţia de turism (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate şi cesionate. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine, după caz, fie cedentului, fie cesionarului, şi niciodată agenţiei de turism (debitorului cedat). Calatorul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

5.1.1. Serviciile turistice achitate total sau partial cu tichete de vacanta nu pot fi cesionate în conformitate cu prevederile art.7 al.1 din OUG nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă.

5.2. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 8%, indiferent de motivele majorării, calatorul poate: (a) să accepte modificarea propusă; sau
(b) să rezilieze contractul fără a plăti vreo penalitate de reziliere.
În cazul în care reziliază contractul privind pachetul de servicii de călătorie, călătorul poate accepta un pachet de substituţie, atunci când acesta este oferit de organizator, dacă este posibil, de o calitate echivalentă sau superioară.

5.3. Calatorul este obligat să comunice Agenţiei în termen de 2 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. IV pct. 4.1 modificarea prevederilor esenţiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea călătoriei, iar în cazul în care se aplică clauzele prevăzute în cap. IV pct. 4.3 lit. b) şi c), hotărârea sa de a opta pentru:
a) rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului fără plata penalităţilor; sau
b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

5.4. În cazul în care calatorul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări în condiţiile cap. IV pct. 4.1 se consideră că toate modificările au fost acceptate şi turistul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.

5.5. În cazul în care calatorul reziliază/denunţă unilateral contractul în temeiul pct. 5.3 sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, calatorul are dreptul:
a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii de calatorie de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;
b) să accepte un pachet de servicii de calatorie de calitate inferioară propus de Agenţie, cu rambursarea diferenţei de preţ, în sensul rambursării diferenţei de preţ dintre cele două pachete de calatorie, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;
c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

5.6. În toate cazurile menţionate la pct. 5.5, calatorul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părţilor sau în baza unei hotărâri a instanţei de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:
a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin:
(i) 20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de şase zile;
(ii) şapte zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între două şi şase zile;
(iii) 48 de ore înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puţin de două zile;
b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unităţii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la cap. IV pct. 4.3 lit. b);
c) anularea s-a făcut din vina calatorului.

5.7. Calatorul are dreptul să rezilieze/denunţe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunţarea unilaterală îi este imputabilă este obligat sa despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Despăgubirea se poate ridica la maximul preţului pachetului de servicii turistice contractat.

5.8. În cazul în care calatorul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat iniţial şi achitat, responsabilitatea financiară a renunţării îi aparţine. Agenţia va rezolva cerinţele calatorului în limita posibilităţilor, eventualele diferenţe de preţ urmând a fi suportate de către turist.
Dacă calatorul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităţilor prevăzute la cap. VI la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract.

5.9. Calatorul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubritate, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.

5.10. Calatorul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de Agenţie (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament etc.), în vederea acordării serviciilor turistice. În cazul în care calatorul beneficiază de bilete de odihnă şi tratament, este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie şi dovada plăţii contribuţiilor pentru asigurări sociale, la zi sau card de sanatate activat, conform ofertei agreate prin contract.

5.11. Calatorul ia la cunoştinţă că serviciile pe care le achiziţionează fără ca acestea să facă parte din contractul cu agenţia de turism sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, iar agenţia nu are nicio responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză.

5.12. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către calator a unor formalităţi suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele turistului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea site-ului Poliţiei de Frontieră. În cazul în care calatorul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenţiei (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agenţia este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei.

5.13. Agenţia de turism recomandă calatorilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.).

5.14. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de calatori, condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

5.15. Calatorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Agenţia nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de calator ca urmare a nerespectării acestui alineat.

5.16. Calatorul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către calator a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta.

5.17. În cazul în care calatorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, calatorul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

VI. Renunţări, penalizări, despăgubiri, delimitarea raspunderii

6.1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează (*se personalizeaza in functie de conditiile ofertei agreate):

a) 25 % din valoarea totala a rezervarii, daca renuntarea se face cu mai mult de 40 de zile inainte de inceperea calatoriei;

b) 40% din valoarea totala a rezervarii, daca renuntarea se face intre 39-30 zile inainte de inceperea calatoriei;

c) 65% din valoarea totala a rezervarii, daca renuntarea se face in intervalul 29- 20 de zile inainte de inceperea calatoriei;

d) 80% din valoarea totala a rezervarii, daca renuntarea se face in intervalul 19-16 zile inainte de inceperea calatoriei;

e)100% din valoarea totala a rezervarii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 15 zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.

Penalizarile se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la aeroport, daca nu poate calatori pentru ca nu are actele in regula sau daca este intors de la granita de politia de frontiera.

6.1.1. In cazul in care plata a fost facuta cu, sau si cu tichete de vacanta, penalizarea de la aliniatul anterior se va deduce in primul rand din valoarea tichetelor de vacanta. Daca penalizarea este mai mare decat valoarea tichetelor, diferenta care depaseste valoarea tichetelor de vacanta se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. In cazul in care valoarea tichetelor de vacanta este mai mare decat valoarea penalizarii, diferenta nu se restituie nici in tichete si nici in numerar in cazul in care calatorul nu doreste un alt serviciu turistic.
Daca exista dorinta achizitionarii pentru perioada ulterioara a unui alt serviciu turistic atunci diferenta dintre valoarea tichetelor si valoarea penalizarii se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul in care calatorul poate solicita noul pachet de servicii turistice este de maximum doua luni de la renuntarea la serviciile turistice initiale. In cazul in care calatorul nu isi exprima optiunea in aceasta perioada, agentia de turism nu ii mai poate oferi acestuia nici un pachet de servicii turistice ulterior.

6.1.2. Biletele de avion reprezinta contractul direct intre pasager si compania aeriana si se supune termenelor de anulare si modificare comunicate de compania aeriana. Biletele de avion o data emise suporta penalizare 100% in caz de anulare.

6.1.3. Ofertele speciale, tip "Early booking" sau "Inscrieri timpurii" se supun urmatoarelor conditii speciale:
- trebuie achitate integral pana la data mentionata in contract. In caz contrar, acestea se vor recalcula la tariful standard;
- orice modificare ulterioara adusa unei rezervari care a beneficiat de reducerea Early booking aplicata duce la pierderea reducerii respective;
- penalizarea este 100% in cazul anumitor rezervari care au beneficiat de Early booking, daca furnizorul de servicii le impune Agentiei.

6.2. În cazul în care calatorul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agenţia şi a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat în bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenţia are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul turistului cu reţinerea penalizărilor prevăzute la pct. 6.1.

6.3. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.

6.4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, calatorului i se vor reţine toate taxele datorate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.

6.5. Agentia este exonerata de orice răspundere în cazul în care după începerea călătoriei, serviciul de grăniceri/poliția de frontieră sau altă autoritate competentă refuză să acorde călătorului dreptul de ieșire/tranzit/intrare pe teritoriul unui stat, necesar pentru efectuarea serviciilor de călătorie. Călătorului i se va reține în această situație contravaloarea totală a pachetului de servicii de călătorie.

6.6. Penalizările echivalente cu cele indicate la pct. 6.1 se aplică şi în cazul în care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, din alte motive ce ţin de persoana acestuia.

6.7. Calatorul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.

6.8. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

6.9. Agenţia nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Agenţia.

6.10. Toate sumele menţionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 si 6.6 se vor reţine de către Agenţie din avansul sau preţul total al pachetului de servicii turistice achitat de calator, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată.

6.11. În cazul achiziţionării unui pachet de servicii de călătorie având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul Agentiei care derulează programul de călătorie, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul de călătorie. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste călătorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemă privind operarea zborului şi acţiunile adiacente acestuia intră în competenţa şi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager şi transportator.

VII. Reclamaţii

7.1. Călătorul îl informează fără întârzieri nejustificate pe Organizator, ţinând cont de circumstanţele cazului, în legătură cu orice neconformitate pe care o constată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de călătorie.

Datele de contact ale Agenţiei pentru asistenta:
Telefon: 021 210 30 18/08 (agentia Bucuresti); 0249 411 411 (agentia Slatina); Pentru urgente, in afara orelor de program: agentie Bucuresti: 0758 082 786; 0747 227 194; 0758 082 797; agentie Slatina: 0758 106 141; 0758 082 794.
E-mail: bucuresti@oltextur.ro (Rezervari prin agentia Bucuresti); office@oltextur.ro (Rezervari prin agentia Slatina)
Datele de contact ale Organizatorului si ale reprezentantilor locali din destinatie se vor transmite clientului in informarea de calatorie.

7.2. Dacă oricare dintre serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu cerințele prezentului contract, Agentia remediază neconformitatea, cu excepţia cazului în care:
(a) este imposibil; sau
(b) implică cheltuieli disproporţionate, ţinând cont de anvergura neconformităţii şi de valoarea serviciilor de călătorie afectate.
Dacă Agentia, în conformitate cu primul paragraf litera (a) sau (b) din prezentul alineat, nu remediază neconformitatea, călătorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzătoare a preţului pentru orice perioadă în care a existat o neconformitate, cu excepţia cazului în care Agentia dovedeşte că neconformitatea este imputabilă călătorului.

7.3. În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar Agentia a omis să o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de către călător, călătorul poate rezilia contractul privind pachetul de servicii de călătorie fără plata unor penalități de reziliere şi, după caz, poate să ceară reducerea preţului şi/sau despăgubiri.

VIII. Asigurări

8.1. Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei, la Societatea de Asigurare Omniasig Vienna Insurance Group SA din localitatea Bucuresti, Str. Aleea Alexandru, nr 51, Sector 1, tel. 021 405 7420, fax 021 311 4490, prin Polita de insolventa Seria I, Nr. 50909/13.06.2018, emisa de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA, valabilitate 07.07.2018-06.07.2019, afisata pe pagina web a agentiei de turism www.oltextur.ro.

8.2. Facultativ, călătorul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinaţie ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agentia recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalităţi de anulare. Călătorul se poate informa în agenţii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agenţia de turism de unde acesta a achiziţionat pachetul de servicii de călătorie, dacă Agentia oferă acest tip de serviciu.

8.3. Agenţia nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligaţiilor stipulate în poliţele de asigurare contractate prin intermediul său, deoarece acesta este doar intermediar între călător şi asigurator.

IX. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

a) voucherul, biletul de avion, informarea de calatorie, programul circuitului, după caz, în format tipărit sau pe suport electronic;
b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice;
c) website/cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agenţiei puse la dispoziţia turistului, în format tipărit sau pe suport electronic.

X. Procedura de soluționare alternativă a litigiilor (”SAL”)

10.1. Soluționarea alternativă a litigiilor (”SAL”) reprezintă un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se oferă posibilitatea de soluționare a litigiilor pe care le pot avea cu comercianții, atunci când se confruntă cu o problemă legată de achiziționarea unui produs sau serviciu.
Astfel, reclamațiile împotriva comercianților sunt prezentate voluntar de către consumatori, urmând a fi soluționate într-un mod independent, imparțial, transparent, rapid și echitabil.

10.2. Direcția de soluționare alternativă a litigiilor (Direcția SAL) din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (”ANPC”), are competența să soluționeze alternativ litigii naționale și transfrontaliere izvorâte din contractele de vânzări sau din contractele de prestări servicii încheiate cu un comerciant care desfășoară activități în România, în sectoarele de activitate în care ANPC este competentă.

10.3. Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, și legislația aplicabilă poate fi consultată aici - http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal.

XI. Dispoziţii finale

11.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte (in cazul in care a avut loc in prezenta fizica simultana a celor doua parti). Contractul se poate incheia si la distanta, prin mijloace electronice, iar semnarea acestuia se accepta sub urmatoarele forme: semnatura scanata, semnatura digitala, acord explicit de acceptare a termenilor si conditiilor din prezentul contract.

11.2. Comercializarea pachetelor de servicii de călătorie se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 2/2018.

11.3. Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul.

11.4. Calatorul declară că Agenţia l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice, calatorul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, în conformitate cu oferta agenţiei.

11.5. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente.

11.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

11.7 Prelucrarea datelor cu caracter personal:
Datele personale privind numele, prenumele, numarul si seria actului de identitate, data emitere si expirare document de identitate sunt colectate cu scopul de a efectua rezervarea ce face obiectul acestui contract, si nu sunt si nu vor fi prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu acest scop.
Datele personale sunt colectate cu respectarea principiului reducerii la minimum a datelor, adresa, nume, CNP, serie si nr document de identitate, data emitere si expirare document de identitate sunt obligatorii pentru efectuarea rezervarii (date solicitate de companiile aeriene, asiguratori, hoteluri, Ambasade pentru acordarea vizelor si pentru raportarea la ANAF a documentelor fiscale), comunicarea intre parti – pentru adresele de email si numerele de telefon.
In masura in care datele personale colectate sufera modificari, persoana vizata va informa in termen de 48 de ore operatorul asupra acestor schimbari iar acesta, fara intarziere, va rectifica corespunzator datele pe care le detine (exemplu: numele de familie se schimba in urma casatoriei/divortului). Dupa colectare, datele personale vor fi pastrate timp de 5 ani, conform obligatiilor legale ce revin operatorului, urmand sa fie sterse dupa trecerea acestei perioade de timp. Pastrarea acestor date se va face in conditii de securitate adecvata, fiind protejate inclusiv impotriva prelucrarii neautorizate sai ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, fiind luate masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare.

Anexa nr. 1 la Contractul de servicii de calatorie nr. ……………………..

INFORMARE PENTRU REZERVAREA SERVICIILOR ȘI/SAU PACHETELOR DE SERVICII DE CĂLĂTORIE ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea OLTEXTUR SRL, cu sediul in Slatina, Str Independentei, bl T3, parter, jud Olt, J28/277/1992, CUI RO1540130, reprezentata de Administrator Nicolae Durla, vă aduce la cunoștință următoarele:

Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

Ce date cu caracter personal prelucrează Oltextur?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, arhivarea, ștergerea sau distrugerea datelor.
În contextul rezervării, intermedierii, ofertării și comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale, servicii de agrement sau călătorii de afaceri de către Oltextur, și al menținerii/dezvoltării raporturilor comerciale/contractuale cu dumneavoastră, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.
În acest sens, Oltextur poate prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, companie/autoritate/instituție, CNP, vârstă minori, adresa de corespondenta, telefon, e-mail.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele vizate, ale căror date pot fi prelucrate de către Oltextur, exclusiv în scopul mai jos menționat sunteți dumneavoastră si celelalte persoane mentionate in acest contract la capitolul I, punctul 1.1., în calitate de călători/turiști/beneficiari ai serviciilor de călătorie sau turistice, reprezentanți/împuterniciți/persoane de contact de afaceri (parteneri de afaceri sau contractuali, etc.) din cadrul companiilor sau instituțiilor/autorităților publice.

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal?

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următorul scop:
- Rezervarea, intermedierea, ofertarea și/sau comercializarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale, servicii de agrement sau călătorii de afaceri.
Oltextur va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți (cu excepția tur-operatorilor, unităților de cazare, transportatorilor, altor persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimentelor culturale, serviciilor de agrement sau călătorii de afaceri rezervate sau achiziționate de dumneavoastră, respectiv partenerilor Oltextur de afaceri, în cazul în care fără partajarea datelor, dumneavoastră nu ați putea beneficia de toate aceste servicii menționate mai sus) fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor înseamnă orice persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele dvs. cu caracter personal, precum cele precizate mai jos, dar fără a se limita la: tur-operatori, unități de cazare, transportatori, alte persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, a altor servicii turistice, desfășurarea evenimentelor culturale, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri, autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, politie, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri întemeiate și expres formulate), etc din Uniunea Europeana sau din afara Uniunii Europene, in functie de destinatia sejurului Dvs.
Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de către Oltextur și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menționat, Oltextur va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților Oltextur, pana în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit al dvs., va exercita dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației în care Oltextur prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit nu va exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Oltexturl pe durata de timp prevăzută în procedurile interne Oltextur și/sau vor fi distruse.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

În relația cu Oltextur, dumneavoastră beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.
Iată pe scurt care sunt drepturile pe care le aveți:
Dreptul de a fi informat înseamnă că aveți dreptul de a fi informat cu privire la modul în care datele dvs. sunt prelucrate și motivul prelucrării.
Dreptul de acces înseamnă ca aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a va opune prelucrării în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.
Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care ABC Travel nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsura semnificativă. Prevederile menționate nu se aplică în cazul în care decizia:
a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizata și un operator de date;
b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, masuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
c) are la baza consimțământul explicit al persoanei vizate.
În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, Oltextur poate:
- fie să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării, sau pentru luarea masurilor solicitate;
- fie să refuze să dea curs cererii.
De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

Cum va puteți exercita drepturile dumneavoastră?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteți adresa Specialistului în protecția datelor cu caracter personal din cadrul Oltexturl cu o cerere scrisa, datată și semnată, la adresa de e-mail: dpo@oltextur.ro sau la următoarea adresă de corespondență: Bucuresti, bd. Nicolae Balcescu, nr 35, parter, ap 1, sector 1.

Prin completarea și semnarea prezentului document, dumneavoastră confirmați că ați citit, ați fost informat/ă corect, complet, precis, ați luat la cunoștința, înțelegeți pe deplin și sunteți de acord cu:

- faptul că prelucrarea de date cu caracter personal, astfel cum este specificată în legislația în vigoare și în prezentul document va fi efectuată în scopul rezervării, intermedierii, ofertării și/sau comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, desfășurării evenimentelor culturale, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri;
- faptul că Oltextur nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar scopului menționat în prezentul document, cu respectarea masurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

Prin completarea și semnarea prezentului document, dumneavoastră confirmați că ați citit, ați fost informat/ă corect, complet, precis, ați luat la cunoștința și înțelegeți pe deplin drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice executarea contractului încheiat între dumneavoastră și noi. În acest caz suntem exonerati de orice raspundere.

Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care asigura dovada identitatii solicitantului și solicitarea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Program

Luni-Vineri 10:00 - 18:00

Slatina - 0249 411 411

Luni-Vineri 10:00 - 18:00

Bucuresti - 021 210 30 18

Luni-Vineri 10:00 - 18:00

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor. În cazul în care alegeți să continuați să utilizați website-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.