Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contract pachet servicii de calatorie


CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII DE CALATORIE

Nr. .............. din data .....................

 

     PARTILE CONTRACTANTE

   Societatea Comerciala OLTEXTUR SRL, cu sediul in Slatina, Str. Independentei, Bl T3, parter, jud Olt, Cod Unic de Inregistrare RO1540130, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J28/277/1992,  titulara a Licenta de turism nr. 267/06.12.2018, cu termen de valabilitate nelimitat, pentru Agentia OLTEXTUR, reprezentata prin Nicolae Durla, in calitate de Director General, denumita in continuare OLTEXTUR sau Agentia, în calitate de ORGANIZATOR

  Si Calatorul (Turistul)/ Reprezentantul calatorului ........................., Adresa: ....................,  Telefon: ..............., Email: .......................,

au convenit la incheierea prezentului contract:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1.Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre OLTEXTUR, in calitate de Agenție Organizatoare către Calator a pachetului de servicii de călătorie (”Pachetul”):

.....................................

1.2. Prin încheierea prezentului contract, Călătorul a luat cunoștință că OLTEXTUR are calitatea de Organizator, conform prevederilor legale in vigoare, pentru Pachetul menționat în prezentul contract.
1.3. OLTEXTUR, în calitate de Organizator, răspunde și garantează executarea serviciilor de călătorie ce constituie Pachetul, conform prevederilor legale și clauzelor prezentului contract.
1.4. In cazul in care Calatorul achizitioneaza un Pachet pentru un numar mai mare de Calatori, prevederile Contractului se extind asupra tuturor Calatorilor.

II. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI
2.1. Contractul se poate încheia la sediile OLTEXTUR sau la distanța, prin mijloace electronice.
2.2. În cazul în care contractul se încheie într-unul din sediile OLTEXTUR, prin prezența fizică simultană a părților, Călătorului i se va pune la dispoziție o copie a contractului pe suport de hârtie.
2.3. În cazul în care contractul se încheie în afara punctelor de vânzare, prin mijloace electronice, Călătorului i se va furniza un exemplar sau confirmarea contractului pe suport de hârtie sau, la cerere pe un alt suport durabil (email).
2.4. Contractul se considera încheiat fie prin semnarea exemplarului pe suport de hârtie, fie prin acceptarea ofertei OLTEXTUR privind Pachetul, in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon si/sau mijloace electronice.
2.5. In cazul Pachetului achizitionat la distanta prin telefon sau mijloace electronice se considera acceptare a ofertei și a conditiilor contractuale, după caz,
a) Exprimarea acordului Calatorului prin transmiterea catre OLTEXTUR a unui mesaj electronic de pe adresa de e-mail declarata de calator ca adresa de
corespondenta/contact;
b) Exprimarea acordului prin achitarea de catre calator a contravalorii Pachetului  in baza facturii emise de OLTEXTUR;
c) Exprimarea acordului prin acceptul dat pe platforma website a agentiei OLTEXTUR, in momentul plasarii comenzii de rezervare.
2.6. Contractul incetează de drept odata cu finalizarea prestarii efective a serviciilor de călătorie din Pachetul achizitionat.

III. PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA
3.1. Pretul total al contractului este de ...................., inclusiv toate taxele, comisioanele, tarifele si alte costuri suplimentare suportate de Agentie.
3.2. La incheierea contractului, OLTEXTUR solicita plata unui avans din totalul serviciilor achizitionate, sau dupa caz, plata integrala, conform conditiilor mentionate in oferta. Rezervarea se proceseaza de catre OLTEXTUR dupa incasarea sumei minime prezentata in oferta (sau primirea dovezii de plata) din partea Calatorului. In cazul in care rezervarea nu se confirma, iar calatorul nu doreste alte optiuni disponibile, avansul achitat se restituie integral, in 24h de la primirea solicitarii de rambursare. 
Platile se pot face in EUR / RON. Pentru platile in lei, acestea se calculeaza folosind cursul de schimb valutar comunicat de Agentie.
3.3. Graficul de plata: 
......................................................
3.4. Modalitati de plata:
a) virament sau depunere in conturile bancare mentionate pe factura emisa de OLTEXTUR;
b) la sediul agentiilor OLTEXTUR, plata numerar (RON sau EUR) sau plata cu cardul (RON sau EUR);
c) plata la distanta cu cardul, numai in RON.

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE OLTEXTUR
4.1. OLTEXTUR are urmatoarele drepturi:
4.1.1. OLTEXTUR are dreptul de a majora unilateral prețul pachetului în urmatoarele condiții:
- OLTEXTUR poate crește prețul Pachetului (cu o valoare de maxim 8%) doar ca o consecinta directa a schimbărilor legate de cel puțin unul dintre următoarele aspecte:
a) prețul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanților sau al altor surse de energie;
b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impuse de părți terțe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi și aeroporturi;
c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.
Pretul Pachetului va fi majorat doar cu procentul ce acopera modificarea componentei afectate de majorare mai sus descrisa.
- OLTEXTUR poate crește prețul Pachetului (cu mai mult de 8%), dar în acest caz, Calatorul are posibilitatea ca într-un termen de 7 zile sa își exercite drepturile prevazute la art 5.1.3. din prezentul contract.  În acest caz OLTEXTUR va transmite Calatorului o notificare clara și inteligibila privind aceasta creștere, insotita de o justificare a creșterii respective și de un calcul, pe un suport durabil, cu cel puțin 20 de zile înainte de inceperea executarii Pachetului.
4.1.2. OLTEXTUR are dreptul de a modifica unilateral alte clauze ale contractului (cu excepția pretului) cu conditia ca modificarea să fie nesemnificativa (respectiv sa nu afecteze esential componentele Pachetului) și sa îl informeze pe Călător cu privire la modificare într-un mod clar, inteligibil și bine evidentiat, pe un suport durabil.
4.1.3. OLTEXTUR are dreptul de a modifica unilateral alte clauze ale contractului (cu excepția pretului) într-un mod semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale Pachetului  (de ex. Schimbarea locului de cazare) sau sa refuze indeplinirea cerintelor speciale, dar în acest caz, Calatorul are posibilitatea ca într-un termen de 7 zile sa își exercite dreputrile prevazute la art .5.1.3 din prezentul contract. În acest caz OLTEXTUR va informa pe Călător, fără intarzieri nejustificate, într-un mod clar, inteligibil și bine evidentiat pe un suport durabil cu privire la modificarile propuse și impactul acestora asupra pretului Pachetului, termenul în care Calatorul trebuie sa informeze pe OLTEXTUR cu privire la decizia sa de acceptare sau refuz a modificarii și consecințele lipsei raspunsului Calatorului, după caz, pachetul de substitutie oferit și prețul acestuia.
4.2. OLTEXTUR are urmatoarele obligații:
4.2.1. OLTEXTUR are obligația de pune la dispoziția Călătorului pe suport hârtie sau, la cererea Călătorului, pe alt suport durabil, prezentul contract.
4.2.2. OLTEXTUR are obligația să furnizeze Călătorului toate informatiile prevăzute de legislația în vigoare cu privire la Pachetul de Servicii și dacă este cazul,
4.2.3. Dacă este cazul, OLTEXTUR are obligația de informa Călătorul, fără întârzieri nejustificate și într-un mod clar, inteligibil și bine evidențiat, pe un suport durabil, cu privire la:
a) modificările propuse în componente si impactul acestora asupra prețului pachetului;
b) termenul în care călătorul trebuie să informeze OLTEXTUR cu privre la decizia sa de acceptare sau refuz;
d) după caz, pachetul de substituție oferit și prețul acestuia. fără întârzieri nejustificate și într-un mod clar, inteligibil și bine evidențiat, pe un suport durabil, cu privire la:
a) modificările propuse în componente si impactul acestora asupra prețului pachetului;
b) termenul în care călătorul trebuie să informeze OLTEXTUR cu privre la decizia sa de acceptare sau refuz;
d) după caz, pachetul de substituție oferit și prețul acestuia.
4.2.4. OLTEXTUR are obligatia sa furnizeze in scris Calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu Calatorul (e-mail, fax, sms etc.), cu minim 3 zile înainte de data plecarii,  informatiile esentiale ale Pachetului de Servicii de calatorie din Oferta (in cazul in care acestea au suferit modificari, fata de cele stipulate la momentul incheierii contractului).
4.2.5. OLTEXTUR are obligația de a asigura Calatorului asistența turistică pe toată durata executării serviciilor de călătorie din conținutul Pachetului.

V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CALATORULUI
5.1. Călătorul are următoarele drepturi:
5.1.1. Corelativ obligației OLTEXTUR de a pune la dispoziție un exemplar al contractului, Calatorul are dreptul a solicita și a primi un exemplar al contractului pe suport de hârtie sau orice alt suport durabil, indiferent de modalitatea de încheiere a contractului.
5.1.2. Înainte de începerea executării contractului, Călătorul poate transfera contractul privind pachetul de servicii de călătorie unei persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile contractului respectiv, după ce notifică OLTEXTUR cu cel puțin 7 zile înainte de începerea executării pachetului, pe un suport durabil. 
Persoana care transferă contractul privind pachetul de servicii de călătorie și persoana căreia îi este transferat contractul răspund în solidar pentru achitarea soldului și a tuturor comisioanelor, tarifelor și altor costuri suplimentare generate de acest transfer.
OLTEXTUR va informa persoana care transferă contractul cu privire la costurile efective ale transferului, în termen de 48 de ore de la data notificarii. Aceste costuri sunt rezonabile și nu depășesc costurile suportate efectiv de Agentie ca urmare a transferului contractului privind pachetul de servicii de călătorie.
OLTEXTUR prezintă persoanei care transferă contractul dovezi cu privire la costurile suplimentare, comisioanele sau alte costuri generate de transferarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie.
5.1.3. În cazul în care, înainte de executarea serviciilor de călătorie, OLTEXTUR va propune Calatorului să mărească prețul pachetului cu mai mult de 8% sau sa modifice în mod semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie sau nu poate sa îndeplinească cerintele speciale, Călătorul are posibilitatea sa comunice acesteia, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii, hotararea sa de a opta pentru:
a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor; sau
b) acceptarea noilor conditii ale contractului.
In cazul in care Calatorul nu comunica optiunea sa in termen de 5 zile, se considera ca toate modificarile au fost acceptate de catre Calator, conform noilor conditii, iar OLTEXTUR este exonerata de plata oricăror despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.
Restituirea sumelor achitate se va face în 24 de ore de la data solicitarii de restituire. În cazul în care refuză propunerea OLTEXTUR și încetează contractul privind pachetul de servicii de călătorie, Călătorul are dreptul de accepta un alt pachet oferit de Agentie, de o calitate echivalentă sau superioară.
5.1.4. Calatorul are dreptul la o reducere a pretului Pachetului în cazul în care reducerea este o consecinta directa a schimbărilor legate de cel puțin unul dintre următoarele aspecte:
a) prețul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanților sau al altor surse de energie;
b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impuse de părți terțe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi și aeroporturi;
c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.
În acest caz, Calatorul va adresa o cerere către OLTEXTUR solicitand reducerea corespunzatoare diminuarii costului elementelor de mai sus.
In cazul acordării unei reduceri de preț OLTEXTUR are dreptul să deducă cheltuielile administrative efective din rambursarea datorată călătorului. La cererea Călătorului, OLTEXTUR prezintă dovezi ale cheltuielilor administrative respective.
5.1.5. În cazul în care modificarile propuse de OLTEXTUR au drept consecinta o scădere a calitatii sau a costului, Calatorul are dreptul la o reducere corespunzatoare a pretului Pachetului. In cazul acordării unei reduceri de preț, OLTEXTUR are dreptul să deducă cheltuielile administrative efective din rambursarea datorată călătorului. La cererea călătorului, OLTEXTUR prezintă dovezi ale cheltuielilor administrative respective.
5.1.6. Calatorul ar dreptul de a fi informat cu privire la Pachetul achizitionat, cu privire la modalitatea de executare a serviciilor de călătorie și cu privire la toate modificarile contractuale propuse de OLTEXTUR, cu privire la cauzele și consecințele acestor modificari.
5.1.7. Calatorul are dreptul sa faca cunoscut OLTEXTUR, solicitarile sale speciale in perioada precontractuala, urmand ca acestea sa fie incluse in contract, doar daca sunt acceptate de către Agentie. Nici o cerinta speciala a Călătorului nu se considera acceptata, daca nu este inscrisa in contract.
5.2. Calatorul are urmatoarele obligații:
5.2.1. Calatorul are obligatia de a achita integral înainte de inceperea executarii serviciilor de calatoriie contravaloarea Pachetului achizitionat, pe baza facturii emise de OLTEXTUR, în conditiile și termenele de plata stabilite prin oferta sau contract.
5.2.2. Calatorul are obligatia de a se prezenta la locurile prevăzute în programul de călătorie pentru executarea serviciilor componente ale Pachetului achizitionat.
5.2.3. Calatorul este obligat să achite la receptia unitătii hoteliere taxa de statiune, precum si orice alte taxe locale, dupa caz, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de către OLTEXTUR.
5.2.4. Calatorul are obligatia să își insuseasca informațiile transmise de OLTEXTUR, sau după caz să se informeze, cu privire la continutul Pachetului de Călătorii, programul de executare a serviciilor, conditiile de călătorie în țara de destinație, conditiile de intrare și ieșire din țara de destinație, principalele reguli de comportament etc.
5.2.5. Calatorul are obligatia de a avea asupra lui un act de identitate valabil și care sa permita accesul în țara de destinație.
5.2.6. Calatorul este obligat sa prezinte la recepţta unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentele de cazare eliberate de OLTEXTUR, in vederea acordarii serviciilor turistice de către furnizori. In cazul in care Calatorul beneficiaza de pachete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie, card de sanatate activat si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.
5.2.7. Calatorul are obligatia de a respecta repartizarea spațiului de cazare care se face strict de catre unitatea de cazare in functie de criteriile proprii si de disponibilitatile din momentul cazarii.
5.2.8. Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acestora in mod corect si responsabil, ca un bun proprietar.
5.2.9. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus, cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului de calatorie contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre Calator a programului vor fi suportate de catre acesta.
5.2.10. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre Calator a unor formalitati suplimentare (de exemplu, calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele calatorului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale.
5.2.11. Calatorul poarta intreaga raspundere pentru a se informa si a respecta prevederile legale privind regimul vizelor, al documentelor de calatorie, regimul vamal, sanitar etc., al tarilor de destinatie sau tranzitate.
5.2.12. In cazul in care Calatorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatoile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, Calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
5.2.13. In cazul în care o reprezentanta diplomatica refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea Pachetului, Calatorului i se vor retine toate taxele achitate de OLTEXTUR prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.
5.2.14. Se recomanda calatorilor contactarea OLTEXTUR cu 24 de ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc de imbarcare etc.).

VI. MODIFICARI CONTRACTUALE
6.1. OLTEXTUR are dreptul de  a modifica oricare dintre caracteristicile Pachetului numai in perioada de dupa semnarea contractului si pana la inceperea executarii serviciilor din Pachet, conform prevederilor contractuale de la cap.V.
6.2. Calatorul poate modifica caracteristicile Pachetului in perioada de dupa semnarea contractului si pana la inceperea executarii serviciilor din Pachet numai cu plata penalitatilor standard stabilite de OLTEXTUR la art. 8.2.
6.3. Părțile NU pot modifica caracteristicile contractului după inceperea executarii serviciilor.

VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
7.1. Înainte de inceperea executarii contractului, OLTEXTUR răspunde pentru respectarea obligatiilor contractuale și legale cu privire la rezervarea și achiziția serviciilor și informarea Calatorilor.
7.2. Înainte de inceperea executarii contractului, Calatorul răspunde pentru respectarea obligatiilor contractuale și legale cu privire la transmiterea datelor cu caracter personal, informarea cu privire la și respectarea conditiilor de călătorie, precum și plata Pachetului.
7.3. După inceperea executarii serviciilor de călătorie, OLTEXTUR răspunde pentru buna desfășurare a acestora. În acest sens, Calatorul este obligat sa informeze fără intarzieri justificate pe OLTEXTUR în legătura cu orice neconformitate pe care o constata pe parcursul executarii unui serviciu de călătorie inclus în Pachet, tinand cont de circumstanțele cazului.
7.4. În cazul în care unul din serviciile de călătorie nu se executa în conformitate cu caracteristicile Pachetului, OLTEXTUR va remedia neconformitatea cu excepția urmatoarelor cazuri:
a) neconformitatea nu poate fi remediata;
b) remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinand cont de anvergura neconformitatii și de valoarea serviciilor de călătorie afectate.
7.5. În cazul în care OLTEXTUR nu remediaza conformitatea, Calatorul poate: 
A. sa beneficiaze de o reducere corespunzătoare a prețului pentru orice perioadă în care a existat o neconformitate, cu excepția cazului în care OLTEXTUR dovedește că neconformitatea este imputabilă călătorului și sa primeasca, fără intarzieri nejustificate, despagubiri adecvate. Călătorul nu are dreptul la despăgubiri pentru daune în cazul în care agenția de turism organizatoare dovedește că neconformitatea apare într-una din următoarele situații:
a) este imputabilă călătorului;
b) este imputabilă unei părți terțe care nu are legătură cu furnizarea serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie și este imprevizibilă sau inevitabilă;
c) este cauzată de circumstanțe inevitabile și extraordinare.
În măsura în care convențiile internaționale cu caracter obligatoriu pentru Uniunea Europeană limitează valoarea despăgubirii sau condițiile în care este plătită despăgubirea de către furnizorul unui serviciu de călătorie care face parte dintr- un pachet, aceleași limitări sunt aplicabile și pentru agenția de turism organizatoare.
În orice caz, despăgubirea care poate fi solicitata de Călător OLTEXTUR  este limitata la triplul prețului total al pachetului, atât timp cât o astfel de limitare nu se aplică vătămărilor corporale sau daunelor provocate intenționat sau din neglijență și/sau nu este aplicabil o limitare a raspunderii prevazuta intr-o convenție internaționala cu caracter obligatoriu pentru Uniunea Europeană.
Drepturile la despăgubiri sau la reducerea prețului în temeiul prezentei ordonanțe nu aduc atingere drepturilor călătorilor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, al Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar, al Regulamentului (CE) nr. 392/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare, al Regulamentului (UE) nr. 1.177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și al Regulamentului (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și în temeiul convențiilor internaționale.
Despăgubirile sau reducerile prețului acordate în temeiul prezentei ordonanțe și despăgubirile sau reducerile de preț acordate în temeiul regulamentelor și convențiilor internaționale prevăzute mai sus se deduc unele din altele pentru a evita supracompensarea.
B. sa remedieze el neconformitatea, urmând sa solicite OLTEXTUR rambursarea cheltuielilor necesare.
7.6. Atunci când o parte semnificativă din serviciile de călătorie nu poate fi executată astfel cum s-a convenit, OLTEXTUR va oferi,  fără costuri suplimentare pentru Călător, servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract, inclusiv în cazul în care întoarcerea Călătorului la locul de plecare nu este asigurată astfel cum s-a convenit. În cazul schimbării cazării, se consideră a fi serviciu alternativ corespunzător pentru continuarea derulării Pachetului oferirea cazării în aceeași locație, în cea mai apropiată variantă față de cea inițială. În cazul în care serviciile alternative propuse, au drept consecință un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în contractul, OLTEXTUR acordă Călătorului o reducere adecvată a prețului. Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie sau reducerea de preț acordată este inadecvată. Dacă este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau Călătorul respinge serviciile alternative propuse, Călătorul are dreptul, după caz, la reducerea prețului și/sau la despăgubiri, fără a înceta contractul de servicii privind pachetul de călătorie. Dacă pachetul include transportul de pasageri, OLTEXTUR asigură de asemenea, repatrierea Călătorului cu transport echivalent, fără întârzieri nejustificate și fără costuri suplimentare pentru Călător.
În măsura în care este imposibil să se asigure întoarcerea Călătorului astfel cum s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie din cauza unor circumstanțe inevitabile și extraordinare, OLTEXTUR suportă costul cazării necesare, pe cât posibil de categorie echivalentă, pentru o perioadă care nu depășește trei nopți pe călător. Dacă în legislația specifică privind drepturile pasagerilor, sunt prevăzute perioade mai lungi aplicabile mijloacelor de transport relevante pentru întoarcerea călătorului, se aplică perioadele respective. 
OLTEXTUR nu are dreptul să invoce circumstanțe inevitabile și extraordinare pentru a limita răspunderea, dacă furnizorul de transport în cauză nu poate invoca astfel de circumstanțe în temeiul legislației Uniunii Europene. 

VIII. INCETAREA CONTRACTULUI. PENALITATI
8.1. Contractul mai poate înceta în urmatoarele situații:
a) În cazul în care Calatorul nu accepta modificarile semnificative ale principalel caracteristici ale calatoriei sau creșterea preț mai mari de 8% propuse de OLTEXTUR ori aceasta nu poate îndeplini cerintele speciale solicitate de Călător, și Calatorul nu accepta alt pachet alternativ;
b) în cazul în care OLTEXTUR încetează contractul, și înainte de începerea executării pachetului cu rambursarea platilor și fără plata de despagubiri în urmatoarele cazuri:
   a) numărul de persoane înscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decât numărul minim stabilit în contract, iar agenția de turism organizatoare îl înștiințează pe călător cu privire la încetarea contractului în termenul stabilit în contract, dar nu mai târziu de: 
(i) 20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de șase zile;
(ii) șapte zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între două și șase zile;
(iii) 48 de ore înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puțin de două zile;
   b) OLTEXTUR nu poate executa contractul din cauza unor cazuri de Forța Majora și înștiințează călătorul cu privire la încetarea contractului, fără întârziere.
c) In cazul in care  Agentia organizatoare este nevoita sa modifice sau sa anuleze programul turistic in anumite cazuri: calamitati naturale, epidemii/pandemii, miscari sociale, greve, razboaie, schimbari politice, intarzieri, anulari sau inchideri temporare ale traficului rutier, feroviar, aerian sau naval, fara a notifica turistii daca acestea intervin intr-un interval prea scurt pentru a anunta toti participantii. Aceleasi situatii determina schimbarea tipului sau categoriei mijloacelor de transport ori a unitatilor de cazare. Pentru modificarile facute de Agentia Organizatoare din aceste motive, nu se datoreaza turistului nicio despagubire. Deasemenea, in situatia in care turistul renunta la calatorie dupa ce Agentia Organizatoare a fost nevoit, din cauzele mentionate mai sus, enumerate exemplificativ, sa modifice tipul sau categoria mijloacelor de transport, ori unitatile de cazare, acesta datoreaza agentiei de turism penalitati, conform art. 8.2. de mai jos si altor prevederi contractuale speciale, derogatorii de la norma contractuala generala. Neprezentarea la imbarcare, refuzul de imbarcare sau alte asemenea situatii nu dau dreptul turistului de a cere restituirea pretului platit.
In cazul anularii calatoriei de catre Agentia Organizatoare din motive precum cele enumerate exemplificativ mai sus, sau cand turistul renunta la calatorie, dupa ce Agentia Organizatoare l-a informat asupra modificarilor intervenite, Agentia Organizatoare va restitui suma platita de turist retinand o taxa de serviciu de 10% din valoarea contractului, care reprezinta contravaloarea muncii depuse pana la acel moment in beneficiul turistului (cautarea variantelor de vacanta, contactarea partenerilor interni sau externi, discutii, negocieri, inclusiv cu turistul, intocmirea si semnarea contractului si a documentelor de calatorie, operatiuni de incasare si plati etc). Restituirea pretului catre turist se va face in termen de 14 zile de la data la care se recupereaza sumele platite furnizorilor de servicii turistice (hoteluri, transportatori etc), aferente pachetului turistic respectiv. 
d) In cazul anularii calatoriei turistice din cauza de forta majora sau caz fortuit (calamitati naturale, epidemii/pandemii, miscari sociale, greve, razboaie, schimbari politice, inchideri temporare sau partiale ale tarficului rutier, feroviar, aerian sau naval, instituirea de restrictii de calatorie de catre autoritatile nationale romane sau straine ori de cele internationale etc), Agentia Organizatoare va putea, alternativ restituirii sumei platite de turist (in conditiile mentionate la art 8.1., lit. c) sa ofere acestuia vouchere valorice (note de credit) pe intreaga suma achitata, care sa poata fi folosite pentru cumpararea altor produse turistice ale Agentiei. Deasemenea, tot alternativ, turistul va putea opta pentru schimbarea perioadei de calatorie si mentinerea celorlalte caracteristici ale pachetului turistic, in functie si de conditiile stabilite de furnizorul de srevicii turistice (hotel, transportator, alt furnizor) ori disponibilitatea acestuia ori eventuale diferente de pret. 
8.2. Calatorul poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie in orice moment inainte de inceperea acestuia. In cazul in care calatorul inceteaza contractul privind pachetul de servicii de calatorie, acesta datorează OLTEXTUR penalitati standard dupa cum urmeaza:
..............................................................
8.3. In cazul in care plata a fost facuta cu, sau si cu tichete/carduri de vacanta, penalizarea de la aliniatul anterior se va deduce in primul rand din valoarea tichetelor/cardurilor de vacanta. Daca penalizarea este mai mare decat valoarea tichetelor, diferenta care depaseste valoarea tichetelor de vacanta se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. In cazul in care valoarea tichetelor de vacanta este mai mare decat valoarea penalizarii, diferenta nu se restituie nici in tichete si nici in numerar in cazul in care calatorul nu doreste un alt serviciu turistic. Daca exista dorinta achizitionarii pentru perioada ulterioara a unui alt serviciu de calatorie, atunci diferenta dintre valoarea tichetelor si valoarea penalizarii se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul in care calatorul poate solicita noul pachet de servicii turistice este de maximum doua luni de la renuntarea la serviciile turistice initiale. In cazul in care calatorul nu isi exprima optiunea in aceasta perioada, agentia de turism nu ii mai poate oferi acestuia nici un pachet de servicii de calatorie ulterior.
8.4. Ofertele speciale, tip "Early booking" sau "Inscrieri timpurii" se supun urmatoarelor conditii speciale:
- trebuie achitate integral pana la data mentionata in contract. In caz contrar, acestea se vor recalcula la tariful standard;
- orice modificare ulterioara adusa unei rezervari care a beneficiat de reducerea Early booking aplicata duce la pierderea reducerii respective;
- penalizarea este 100% in cazul anumitor rezervari care au beneficiat de Early booking, daca furnizorul de servicii le impune OLTEXTUR.
8.5. Prin exceptie de la prevederile art.8.2, calatorul are dreptul sa inceteze prezentul contract inainte de inceperea executarii pachetului, fara a plati vreo penalitate de incetare in cazul unor situatii de forța majora se produc la locul de destinatie sau in vecinatatea imediata a acestuia si care afecteaza in mod semnificativ executarea pachetului sau care afecteaza semnificativ transportul pasagerilor la destinatie. In acest caz calatorul are dreptul la o rambursare completa a oricarei plati efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despagubire suplimentara din partea OLTEXTUR.
8.6. In cazul in care Calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie cu OLTEXTUR si a achitat un avans nu se prezinta in termenul specificat in contract sau in termenul comunicat in scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar OLTEXTUR are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul calatorului cu retinerea penalitatilor prevazute la pct. 8.2.
8.7. Penalitati de 100% din pretul serviciilor care fac parte din prezentul contract, se vor aplica in urmatoarele cazuri:
- atunci cand Calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, ratand din acest motiv plecarea;
- atunci cand Calatorul nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale necesare efectuarii calatoriei nu sunt complete sau nu sunt conforme cu cerintele normelor legale in vigoare;
- atunci cand Calatorul este întors de la granita Romaniei de catre politia de frontiera din motive ce nu tin de OLTEXTUR;
- atunci cand Calatorul nu este acceptat de catre organele de frontiera din tara de destinatie.
8.8. Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii de calatorie la OLTEXTUR, la care a achitat serviciile. in caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.
8.9. OLTEXTUR va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.
8.10. Toate sumele mentionate in Capitoul VIII, cu titlu de penalitati, se vor retine de catre OLTEXTUR din avansul sau pretul total al pachetului de servicii turistice achitat de calator, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.
8.11. In cazul achizitionarii unui pachet de servicii de calatorie avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, transportatorul aerian, fara a cere acordul OLTEXTUR care deruleaza programul de calatorie, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, OLTEXTUR nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul de calatorie. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste calatorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune in materie de compensare si de asistenta a pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare si anularii sau intarzierii prelungite a zborurilor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotararea Guvernului nr. 1912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii de calatorie, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile de calatorie, acestea fiind destinate transportului.

IX. FORTA MAJORA
9.1. În sensul prezentului contract situatiile de Forța majora sunt acele circumstanțe inevitabile și extraordinare care afecteaza în mod grav executarea componentelor serviciilor de călătorie.
9.2. Deasemenea, forța majora mai cuprinde și situatiile de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile nici unei parti, se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere OLTEXTUR.

X. ASISTENTA RECLAMATII
10.1. Calatorul poate solicita asistenta imediata la reprezentatul partenerului local/reprezentatul OLTEXTUR la destinatie. Datele de contact ale acestora se regasesc pe informarile de plecare pe care Calatorul le primeste impreuna cu documentele de calatorie sau la OLTEXTUR, folosind unul din urmatoarele mijloace:
a) prin telefon mobil non-stop, la numarul agentului care a procesat rezervarea;
b) prin telefon/email la OLTEXTUR de la care s-a achizitionat pachetul de servicii de calatorie (in timpul orelor de program afisate pe site-ul agentiei), conform datelor de contact de la art. 10.3. lit. c) de mai jos.
10.2. Dreptul de informare și de asistenta al Calatorului se vor exercita exclusiv prin intermediul OLTEXTUR în calitate de Agenție intermediara.
10.3. Calatorul trebuie sa informeze fara intarzieri nejustificate, pe durata sejurului, daca este nemultumit, sau daca el constata vreo neconformitate pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus in contractul privind pachetul de servicii de calatorie, tinand cont de circumstantele concrete.
Informarea/Reclamatia se va face de catre calator, folosind unul din urmatoarele mijloace:
a) prin telefon mobil non-stop, la numarul agentului care a procesat rezervarea;
b) prin e-mail la adresa: sesizari@oltextur;
c) prin telefon/email la OLTEXTUR de la care s-a achizitionat pachetul de servicii de calatorie, conform datelor de contact de mai jos:
Telefon: 021 210 30 18/08 (agentia Bucuresti); 0249 411 411 (agentia Slatina); 
Pentru urgente, in afara orelor de program: agentie Bucuresti: 0758 082 786; 0747 227 194; 0758 082 797; agentie Slatina: 0758 106 141; 0758 082 794.
Sesizarea va contine deficienţele constatate la faţa locului (inclusiv dovezile/probele care să susțină neconformitățile reclamate), legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat si se va transmite prompt atât Agentiei organizatoare, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, transportatorului etc.), cu confirmare de primire sau cu dovada transmiterii unui email.
Termenul de solutionare a reclamatiei este de maxim 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data inregistrarii de catre OLTEXTUR a reclamatiei.
10.4. OLTEXTUR şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării, cu conditia ca aceasta sa fie formulată in termenele prevazute in contract.
10.5. În cazul in care neconformitatea sau sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată partial pe durata sejurului, Calatorul va depune la OLTEXTUR o reclamatie in scris (se accepta si format electronic, pe email), in termen de maximum 3 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, urmand ca in termen de 30 zile calendaristice  OLTEXTUR sa comunice Calatorului raspunsul la reclamatie.
10.6. In situatia in care Calatorul nu face sesizarea pe durata sejurului sau daca depaseste termenul de formulare a sesizarii la intoarcerea din calatorie, OLTEXTUR este exonerata de orice raspundere.

XI ASIGURARI
11.1. Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de acesta, in cazul insolventei OLTEXTUR, pentru pachetele de servicii de calatorie ce fac obiectul prezentului contract, la Societatea de Asigurare inscrisa in Formularul anexa la acest Contract.
11.2. Conditiile in care calatorul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt:
11.3. In cazul producerii evenimentului asigurat, Calatorul (Beneficiarul) va solicita Agentiei organizatoare (Asiguratului), anterior depunerii cererii de despagubire, un document prin care acesta sa ateste faptul ca nu a fost, nu este si nu va fi in masura sa execute obligatiile aferente contractului privind pachetul de servicii de calatorie sau serviciul de calatorie asociat.
11.4. In termen de maxim 45 zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, Calatorul are obligatia de a transmite Asiguratorului mentionat in formularul precontractual o cerere de despagubire insotita de urmatoarele documente justificative:
- contractul privind pachetul de servicii turistice sau serviciul de calatorie asociat;
- fotocopia documentelor de plata aferente contractului (chitante, ordine de plata );
- fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere;
- documentul prin care OLTEXTUR atesta faptul ca nu a fost, nu este si va fi in masura sa execute obligatiile aferente contractului;
11.5. Despagubirea fiecarui contract nu poate depasi cuantumul sumelor achitate, la care se adauga contravaloarea cheltuielilor de repatriere, dupa caz. Despagubirea aferenta va fi platita:
- Calatorilor care justifica dreptul la plata acesteia si care au depus cererile de despagubire in termenul mentionat mai sus.
- in limita sumei asigurate prin polita;
- in termen de 30 zile calendaristice de la data primirii de către Asigurator a documentelor justificative, dar nu mai devreme de expirarea termenului de depunere mentionat mai sus;
Despagubirea se plateste Calatorului in moneda in care a fost facuta plata. Orice transformare de curs valutar se va face la cursul de referinta BNR din ziua producerii evenimentului asigurat.
11.6. Facultativ, calatorul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno sau altor tipuri de asigurari de calatorie. Agentia recomanda incheierea unei asigurari storno pentru acoperirea eventualelor penalitati de anulare. Calatorul se poate informa in agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putand fi incheiata in agentia de turism de unde acesta a achizitionat pachetul de servicii de calatorie.
11.7. OLTEXTUR nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare contractate prin intermediul sau, deoarece acesta este doar intermediar intre calator si asigurator.
11.8. Punctul de contact central care faciliteaza cooperarea administrativa si supravegherea agentiilor de turism organizatoare, stabilite pe teritoriul Romaniei, care desfasoara activitati in mai multe state membre: 
Ministerul Turismului, Adresa: Calea Victoriei nr. 152, sector 1, Bucureşti, Telefon: 004 021 303 78 37, Fax: 004 021 303 78 93, Web: http://turism.gov.ro, E-mail: registratura@mturism.ro.

XII. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
12.1. Datele cu caracter personal ale calatorului vor fi prelucrate in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Calatorul va furniza OLTEXTUR datele personale solicitate si este de acord cu prelucrarea acestora in scopul derularii si monitorizarii prezentului Contract. De asemenea, Calatorul, declara ca este titular al drepturilor parintesti si este de acord cu prelucrarea datelor personale ale copiilor minori care il insotesc, dupa caz.
12.2. Calatorul are dreptul de acces si de informare privind datele personale si dreptul de a corecta/modifica orice astfel de date, dreptul de opozitie, precum si dreptul de a solicita portarea (mutarea) sau stergerea acestora. Daca are intrebari sau cereri cu privire la prelucrarea datelor sale personale, acesta se poate adresa Responsabilului pentru protectia datelor cu caracter personal al OLTEXTUR. Datele de contact ale acestuia sunt afisate pe pagina web a OLTEXTUR sau la adresa de e-mail dpo@oltextur.ro.
12.3. Prelucrarea datelor personale de catre OLTEXTUR se va face doar prin personalul propriu si se va limita accesul la acele persoane care indeplinesc, gestioneaza si monitorizeaza obligatiile prevazute in prezentul contract.
12.4. In vederea indeplinirii obligatiilor contractuale ale OLTEXTUR unele date cu caracter personal ale Calatorului pot fi transferate catre terte persoane care presteaza serviciile de transport, cazare, sau alte servicii de calatorie necesare, inclusiv in afara Uniunii Europene, dupa caz, situatie in care vor fi luate toate masurile tehnice rezonabile pentru protejarea acestora. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi puse la dispozitia autoritatilor statului roman indreptatite sa solicite si, respectiv, sa primeasca astfel de informatii.
12.5. OLTEXTUR se angajeaza sa adopte masuri de securitate tehnice si adecvate pentru a:
a) impiedica orice persoana neautorizata sa aiba acces la sistemele informatice de prelucrare a datelor cu caracter personal proprii, cum ar fi:
- citire, copiere, modificare sau eliminare a suporturilor de stocare;
- divulgarea, modificarea sau stergerea neautorizata a datelor cu caracter personal stocate;
- utilizarea neautorizata a sistemelor de prelucrare a datelor prin mijloace de transmisie de date.
b) se asigura ca utilizatorii sai autorizati pot accesa numai datele cu caracter personal la care se refera dreptul lor de acces;
c) inregistra cand si cui au fost comunicate datele cu caracter personal;
d) se asigura ca, in timpul transmiterii de date cu caracter personal si al transportului mediilor de stocare, datele nu pot fi citite, copiate sau sterse fara autorizare;
e) delimita zonele de acces astfel incat sa nu fie permis accesul persoanelor neautorizate in locatii/incaperi unde sunt prelucrate date cu caracter personal.
12.6. Datele cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioada de maximum 5 ani in bazele de date sau pentru perioade mai mari, doar in situatia in care acest lucru este obligatoriu potrivit unor dispozitii legale.

XIII. PROCEDURA DE SOLUTIONARE ALTERNATIVA A LITIGIILOR (”SAL”) 
13.1. Solutionarea alternativa a litigiilor (”SAL”) reprezinta un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se ofera posibilitatea de solutionare a litigiilor pe care le pot avea cu comerciantii, atunci cand se confrunta cu o problema legata de achizitionarea unui produs sau serviciu.
Astfel, reclamatiile impotriva comerciantilor sunt prezentate voluntar de catre consumatori, urmand a fi solutionate intr-un mod independent, impartial, transparent, rapid si echitabil.
13.2. Directia de solutionare alternativa a litigiilor (Directia SAL) din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (”ANPC”), are competenta sa solutioneze alternativ litigii nationale si transfrontaliere izvorate din contractele de vanzari sau din contractele de prestari servicii incheiate cu un comerciant care desfasoara activitati in Romania, in sectoarele de activitate in care ANPC este competenta.
13.3. Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, si legislatia aplicabila poate fi consultata aici - http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal.

XIV. DISPOZITII FINALE
14.1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
14.2. Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate.
14.3. Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale, acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul.
14.4. Calatorul declara ca OLTEXTUR l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon sau mijloace electronice, calatorul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, in conformitate cu oferta Agentiei.
14.5. Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila in caz contrar partile inteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente.
14.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Agentia de turism organizatoare,                                                                                     Calatorul/ Reprezentantul calatorului,                                                                                                                                                                                                                                                                                       
OLTEXTUR SRL